REGULAMIN


INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem strony, sklepu jak również sprzedającym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest firma RUNAR Bartłomiej Peciak z siedzibą
we Wrocławiu przy ulicy Gwareckiej 15/2, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Wrocławiu
o numerze NIP 8971051375 oraz REGON 360958684, określana w dalszej części Regulaminu jako RUNAR.

ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU I JEGO ZMIANY

1. Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży produktów poprzez stronę RUNAR, składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży.

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych.

3. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce „Regulamin” widniejącej na stronie internetowej sklepu.

4. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie, poprzez publikację na stronie nowej wersji Regulaminu.

INFORMACJE O PRODUKTACH

1. Produkty oferowane na stronie RUNAR są oznaczone, ze wskazaniem nazwy własnej produktu, jego kodu oraz ceny. Informacje są uzupełnione o wskazanie materiału z jakiego wykonano produkt, jego szczególnych właściwości, wymiarów bądź kolorystyki, informację o czasie oczekiwania na produkt bądź stanie magazynowym, jak również wszelkie inne informacje jakie RUNAR uzna za wartościowe dla Klienta.

2. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów mają charakter wyłącznie przykładowy, zaś ich ewentualne odstępstwo od rzeczywistego wyglądu produktu
nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń. Dostępny asortyment produktów, ich specyfikacja oraz ceny mogą ulegać bieżącym zmianom,
w szczególności poszczególne produkty mogą być wprowadzane bądź wycofywane z obrotu oraz obejmowane lub wycofywane z promocji, z zastrzeżeniem,
iż zmiany wprowadzone po zawarciu umowy sprzedaży nie mogą dotyczyć Klientów, którzy umowy takie zawarli.

3. Zamieszczone na stronie informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumienie przepisu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW ORAZ INFORMACJE O UMOWIE

1. Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, każdorazowo przy transakcji,  dokonywana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu udostępnianym na stronie RUNAR.

2. Zawarcie umowy sprzedaży poprzedzone jest złożeniem zamówienia na formularzu dostępnym na stronie.  Klient wypełniając formularz obowiązany jest podać precyzyjne informacje odpowiadające aktualnemu stanowi rzeczy, w zakresie określonym przez treść formularza. W przypadku gdy dane ujawnione w formularzu nie spełniają powyższych wymagań, a w szczególności gdy utrudniają lub uniemożliwiają one realizację zamówienia, nie będzie ono zrealizowane z zastrzeżeniem,
iż w razie podania przez Klienta danych kontaktowych może być podjęta próba skontaktowania się z nim celem ustalenia informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.

3. Umowy zawierane na skutek akceptacji zamówienia mają charakter umów zawieranych na odległość przy pomocy środków porozumiewania się i mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również innych odpowiednich aktów prawnych.

4. RUNAR dokonuje utrwalenia, zabezpieczenia i udostępnienia istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, wysyłając Klientowi elektroniczny dowód fakturę vat za pośrednictwem e-mail lub paragonu w formie fizycznej.

5. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

6. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie przyjęcia oferty Klienta, za pośrednictwem strony RUNAR potwierdzonej pisemnie za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany poprzez kupującego w trakcie składania zamówienia.

7. Stronami zawieranej umowy są Klient oraz RUNAR z siedzibą we Wrocławiu.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest RUNAR z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Gwareckiej 15/2, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej we Wrocławiu o numerze NIP 8971051375 oraz REGON 360958684.

Administrator zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych środków mających na celu ochronę danych osobowych Klientów przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych Klientów wyłączenie do celów związanych z realizacją zamówienia. Administrator może wykorzystywać zgromadzone dane do celów marketingowych wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883.

Dokładne postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności, dostępnej pod linkiem:
https://runar-swiece-zapachowe.mozello.pl/polityka-prywatnosci/

DOKONYWANIE ZAKUPÓW

1. Ceny widniejące na stronie RUNAR są cenami brutto oraz są wyrażone w złotych polskich. Do ceny należy doliczyć koszty przesyłki.

2. Płatność za złożone zamówienie realizowana jest w formie tradycyjnego przelewu lub szybkiej płatności online za pośrednictwem operatora SumUp.
W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem SumUp pobierana jest prowizja - 2% sumy wartości zamówienia powiększonej o koszt wysyłki.
Prowizja ta nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od umowy.  

Na płatność oczekujemy 7 dni roboczych, w przypadku braku wpłaty w tym terminie zamówienie zostanie anulowane, bez przesyłania informacji o tym zdarzeniu..

3. Zamówienia przyjmowane są na stronie RUNAR, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

RUNAR zastrzega sobie okresowe ograniczenia bądź wyłączenia dostępności strony bądź funkcji składania zamówień,
z przyczyn technicznych bądź organizacyjnych.

4. Zamówienie może zostać złożone bez potrzeby dokonywania rejestracji. Zamówienia składane są na formularzu opracowanym przez RUNAR,
zaś ich składanie odbywa się poprzez dodanie danego produktu ze wskazaniem jego ilości oraz ewentualnie wariantu, do koszyka z zakupami.

5. Po uzupełnieniu danych niezbędnych do wysyłki produktu Klient może zatwierdzić zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”, bądź też dokonać zmiany tak zamawianych produktów jak i swych danych. Po wciśnięciu przycisku „Złóż zamówienie” jakakolwiek zmiana treści zamówienie bądź podanych danych nie jest możliwa.

6. Zamówienie złożone w sposób opisany w pkt 1-5 DOKONYWANIE ZAKUPÓW stanowi ofertę Klienta złożoną firmie RUNAR w zakresie zakupu produktów wyróżnionych w zamówieniu, za cenę w nim wskazaną. Strona RUNAR nie realizuje sprzedaży detalicznej poza sprzedażą za pośrednictwem strony RUNAR.
Drogą mailową czy telefoniczną przyjmowane są tylko i wyłącznie zamówienia w ofercie hurtowej zawierającej ceny specjalne, dokumentowane w formie faktury
dla podmiotów gospodarczych oraz w formie paragonu dla pozostałych konsumentów.

7. Po złożeniu zamówienia zostanie wygenerowany pocztą elektroniczną na adres Klienta komunikat o przyjęciu zamówienia. RUNAR zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia przy jednoczesnym podaniu przyczyny odmowy realizacji zamówienia.

8. Potwierdzenie zamówienia zawiera listę produktów wyszczególnioną w f/proforma, ich cenę, warunki płatności, sposób i adres dostawy.
Przesłanie potwierdzenia otrzymania płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata z góry przez Klienta pełnej należności wynikającej z otrzymanego potwierdzenia zamówienia,
w tym kosztów przesyłki. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu:

- zaksięgowania wpłaty na wskazanym rachunku bankowym - płatność przelewem tradycyjnym,

2. Produkty objęte zamówieniem wysyłane są za pośrednictwem firmy Inpost do Klienta na adres wskazany w zamówieniu w terminie 7-10 dni roboczych
liczonych od dnia zaksięgowania wpłaty pełnej należności wynikającej z zamówienia. RUNAR zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia
w przypadku wystąpienia niezależnych od nas opóźnień dostaw komponentów. Koszt wysyłki obliczany jest po dodaniu przedmiotów do koszyka.

3. Wysyłka produktów objętych zamówieniem, odbywa się jako przesyłka kurierska. Odpowiedzialność za opóźnienia wynikające z nieterminowego doręczania przesyłek ponosi wyłącznie firma kurierska.

4. Zasady opisane w pkt 1-3 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ nie dotyczą zamówień składanych poza stroną sklepu, będących zamówieniami w ofercie hurtowej
a opisanych w pkt 6 DOKONYWANIE ZAKUPÓW.

REKLAMACJE I ZWROTY

1. RUNAR ponosi względem Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność za niezgodność sprzedanych produktów z umową sprzedaży, na zasadach opisanych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
oraz w pozostałych, odrębnych przepisach.

2. W stosunku do Klienta nie będącego konsumentem RUNAR ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na zasadach określonych kodeksem cywilnym.

3. Reklamacje należy składać mailowo [email protected] lub pocztą, na adres: RUNAR, Proszowa 49, 59-630 Mirsk. Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać dane Klienta, jego adres do korespondencji, wskazanie wady, datę jej wykrycia, żądany sposób usunięcia wady, dowód zakupu oraz produkt objęty reklamacją.

4. RUNAR rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o tym fakcie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, o ile będzie ona spełniać warunki wskazane w pkt 3 REKLAMACJE I ZWROTY powyżej. Jeżeli reklamacja nie będzie kompletna, na przykład nie będzie zawierała dowodu zakupu lub reklamowanego produktu, RUNAR wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji, zaś termin 14 dni liczony będzie od dnia uzupełnienia reklamacji.

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji RUNAR odeśle na swój koszt Klientowi pełnowartościowy produkt (nowy lub naprawiony w sposób zapewniający brak wad), lub też zwróci Klientowi cenę produktu objętego reklamacją.

6. Klient indywidualny może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny i zwrócić towar niezwłocznie do sklepu. Aby zrealizować uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient składa oświadczenia poprzez formularz zwrotów o odstąpieniu od zawartej umowy. Po jego złożeniu wysyła na adres sklepu produkty, których umowa dotyczy (w stanie bez jakichkolwiek śladów użytkowania), wraz z dokumentami potwierdzającymi dochowanie 14-sto dniowego terminu od daty zakupu (dowód zakupu).

Adres do zwrotu:
RUNAR
Proszowa 49
59-630 Mirsk
+48 799 212 410

Prosimy oznaczyć paczkę słowem "ZWROT"

7. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w pkt 6 REKLAMACJE I ZWROTY, RUNAR zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić środki pieniężne
na podany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie 14 dni.                

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16  poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między RUNAR a Klientami,
będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Koszyk